Normativa

La filosofia del Club Rugby Spartans Granollers és la de generar uns hàbits que ens identifiquin com a club i aconseguir les mateixes pautes de formació des de l’escola fins a les categories superiors, marcant una mateixa filosofia i estil de joc, basat en els valors que distingeixen aquest esport: companyerisme, respecte i solidaritat. Per poder desenvolupar aquest projecte cal complir els requisits exposats més endavant i estaran tutelats per un Comitè de Disciplina. El comitè estarà format per: el president del Club, els entrenadors dels equips sènior masculí i femení, els capitans dels equips sènior masculí i femení, l’entrenador del equip infantil / cadet i el delegat de l’escola.

REGLAMENT DISCIPLINARI

1. DESPERFECTeS EN LeS INSTAL·lACIONS O MATERIAL DEL CLUB

Independentment del respecte que devem a la normativa sobre el bon ús de les instal·lacions, a nivell intern tots hem d’adquirir el compromís de respectar el material propi del Club (pilotes, ampolles, escuts, etc.). Qualsevol acte de desídia o mal ús del mateix, estarà penalitzat amb la reparació o reposició del mateix a càrrec del causant o causants d’aquests desperfectes.

2. FALTA D’ASSISTÈNCIA ALS ENTRENAMIENTS

La falta d’assistència o retard habitual no comunicat/ justificat als entrenaments comportarà no ser convocat per al següent partit oficial o amistós. En el cas de no poder assistir als entrenaments, per qüestions d’estudi o laborals i previ avís a l’entrenador/ delegat, el jugador en qüestió haurà d’assumir que jugarà menys minuts que un altre company que si hagi assistit a tots els entrenaments, independentment de la seva veterania o estat físic.

3. TARGETA NO JUSTIFICADA

Independentment de la sanció esportiva imposada per la FCR (Federació Catalana del Rugby), el Club, a decisió del comitè de disciplina, decidirà la sanció pertinent. La possible sanció econòmica que generi aquesta targeta serà sufragada pel jugador causant de la mateixa, llevat que la resta de companys reflectits en l’acta de partit vulguin compartir-la.

4. TARGETA JUSTIFICADA

Independentment de la sanció esportiva imposada per la FCR, el Club, a decisió del comitè de disciplina i després d’escoltar l’entrenador, capità i delegat d’equip en cas necessari, tots ells reflectits en l’acta del partit,  decidirà la sanció esportiva pertinent. La possible sanció econòmica que generi aquesta targeta, i atesa la naturalesa de la mateixa, serà sufragada pel Club.

 

5. PARLAR/CRIDAR DINS DEL CAMP DURANT EL PARTIT O ENTRENAMENTS

Durant el partit, el capità és l’únic jugador autoritzat a dirigir-se al senyor Col·legiat i dirigir l’ organització de l’equip. Davant de qualsevol dubte/ queixa que pugui sorgir, aquesta serà comunicada al capità sense aixecar la veu i ell s’encarregarà de fer-la arribar al senyor Col·legiat o a la resta de companys, en funció del context de la mateixa. L’incompliment d’aquesta norma tindrà la consideració de targeta no justificada i rebrà el tractament previst en el punt 2 d’aquest Reglament.

Durant els entrenaments només es parlarà per exposar els dubtes que puguin generar les explicacions de l’entrenador o responsable de l’entrenament (les possibles crítiques constructives s’exposaran un cop finalitzat l’entrenament). En cas de no respectar aquesta norma es donaran dos avisos: el primer estarà penalitzat amb tres voltes al camp i el segon comportarà l’abandonament de l’entrenament fins al pròxim dia. En cas de repetició continuada per part d’algun jugador, s’actuarà segons el que estipula el punt 2 d’aquest Reglament.

6. TEMAS ECONÒMICS

Per poder participar en les activitats promogudes pel Club (entrenaments, partits amistosos o oficials) independentment de la necessitat de tenir tramitada la pertinent llicència expedida per l’FCR, per sufragar les despeses que genera el funcionament del Club, s’establirà una quota per temporada i jugador/a, que haurà d’abonar inexcusablement, bé a l’inici de la relació Equip/jugador o en quotes mensuals (el rebut domiciliat es passa el dia 10 del mes en curs, d’octubre a juny ambdós inclosos).

En l’esmentada quota està inclosa la inscripció de l’equip corresponent a la/les competició/ons més acords a les característiques dels equips que puguin formar-se tant a nivell masculí, com femení, promogudes des de la Federació Catalana de Rugby, la reposició/reparació i bugaderia de la samarreta de joc (propietat del Club – els pantalons i mitjanes aniran a càrrec del jugador), la reposició/reparació del material esportiu necessari per a la pràctica del Rugby i el tercer temps dels partits de lliga i amistosos.

Queda exclosa de la quota el material d’ús habitual i particular de cada jugador (“Taiping” i similars) quedant oberta la possibilitat de realitzar la comanda de l’esmentat material personal a través del Club, sense cost addicional.

 

logo spartansJunta Directiva Club Rugby Spartans Granollers